Đ/ Phan Thị Hương Tổ trưởng


Đ/c Nguyễn thị Xuyên nhan viên y tế, thiết bị